Legutóbbi módosítás: 2023.03.13.
KÖZADATKERESŐ
KÖZADATTÁR

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA1

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Ssz.AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely, postai cím: 6430 Bácsalmás, Hősök tere 14.
Telefonszám (iroda): 79/541-350
Fax: 79/541-351
e-mail: beszkft@beszkft.hu
honlap: www.besz-jaro.hu
Bejelentkezés,recepció telefonszáma: 79/200-031 mellék:101
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

SZMSZ.pdf

Szervezeti ábra pdf
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

név beosztás telefon fax e-mail
Dr. Tanács Róbert intézményvezető főorvos- ügyvezető igazgató 79/541-350 79/541-351 tanacsr@beszkft.hu
Gáll Zoltánné gazdasági vezető 79/541-350 79/541-351 beszkft@beszkft.hu
Varga Anita vezető asszisztens 79/200-031/101 79/541-351 vez.asz@beszkft.hu
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Ügyfélkapcsolati vezető nincs az Intézményben, központi ügyintézés a Gazdasági irodán keresztül történik, elérhetőségek:

Telefonszám (iroda): 79/541-350
Fax: 79/541-351
e-mail: beszkft@beszkft.hu
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
A Kft. Felügyelő Bizottsága:
Márai András
Szenténé Neumann Katalin
Tóth Godó Valéria
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Ssz.AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


Jogszabálylista [pdf]
SZMSZ [pdf]
Szervezeti ábra [pdf]
Adatvédelmi szabályzat [pdf]
A változásokat követően azonnalA változásokat követően azonnal
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai


Nem releváns.

NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szolgáltatás

Térítési díj szabályzat [pdf]
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatbázis [pdf]

Térítési díj szabályzat [pdf]

NAIH Online Ügyindítás 2019.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke


Nem releváns.
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától


Nem releváns.
Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Információk
FolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásával
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Információk
FolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásával
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai


Nem releváns.
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közadat szabályzat [pdf]
NegyedéventeAz előző állapot törlendő
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


Nem releváns
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatszolgáltatás [pdf]
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél


Nem releváns.
NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista


Nem releváns.
A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével


Nem releváns.
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata


Nem releváns.
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen


Nem releváns.
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése


Nem releváns.
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege


Nem releváns.
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.
A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
III. Gazdálkodási adatok
Ssz.AdatFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója


Költségvetés [pdf]
A változásokat követően azonnalA közzétételt követő 10 évig
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


Létszám és személyi juttatás kimutatás funkció csoportonként [pdf]
NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond


Nem releváns.
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések [pdf]
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)


Nem releváns.

NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések


Nem releváns.
NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


Pályázataink
NegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)


Éves terv [pdf]
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről [pdf]
NegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával

1

2011. évi CXII. törvény 1. melléklet

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. melléklet